คำว่า เทคโนโลยี ในความหมายวงกว้าง

 

เทคโนโลยี หมายถึงการทำและประยุกต์ธรรมชาติวิทยาและวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆและช่วยการทำงานของคนเราไม่ว่าจะเป็น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ช่วยทำให้คนเราดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นถึงแม้เทคโนโลยีจะดีแต่ก็มีผลกระทบต่อสังคมไม่มากก็น้อยพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องหลายแบบ เทคโนโลยีก็ได้ช่วยสังคมหลายที่ให้เกิดการพัฒนาทางการงานมากรวมไปถึงเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันขั้นตอนการผลิตได้มีการใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องมากขึ้น

จนทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่ต้องการมามากที่เรียกว่ามลภาวะซึ่งทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้อากาศเป็นพิษ เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามักจะถูกตั้งคำถามว่ามันดีต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คนคิดค้นนำความรู้ที่ตัวเองมีมาพัฒนาหรือดัดแปลงเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานในชีวิต ในระยะแรกๆเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทระดับพื้นฐานเช่น การเพาะปลูก การก่อสร้าง หรือการชลประทาน การทำเครื่องมือใช้ การทอผ้า

การเพิ่มจำนวนประชากรจะจำกัดทรัพยากรอีกทั้งต้องคุยกับคนต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เทคโนโลยีประยุกต์จะเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาช่วยจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก การนำเทคโนโลยีประยุกต์มาใช้เป็นการที่ดีหรือไม่นั้นส่วนที่เป็นข้อแตกต่างได้ดีของเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่ที่เศรษฐกิจเป็นสินค้าซื้อขาย ทางด้านความรู้วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ส่วนรวมของทุกคน เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปด้วยจึงเป็นฐานรองรับเทคโนโลยีทีดี เทคโนโลยีในประเทศไทยได้มองความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.เทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีทำให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตมากและยังประหยัดค่าแรงงานมากกว่าช่วยลดต้นทุนเทคโนโลยียังพัฒนาอุตสาหกรรมในไทยเรา ตัวอย่าง อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารและคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงทางการแพทย์

2.เทคโนโลยีด้านการเกษตร ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงต่างๆ เทคโนโลยียังมีส่วนในการพัฒนาเป็นอย่างมาก การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรจะต้องดูสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยว่าควรเอามาใช้ไหมใช้แล้วจะดีต่อส่วนรวมหรือป่าวใช้แล้วอากาศเป็นพิษไหมจะดีต่อสังคมเป็นอย่างมากหากคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม

ประโยชน์ของเทคโนโลยี ช่วยให้ยกระดับประเทศส่งผลต่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยในการทำงานประหยัดเวลาได้ดีแต่ต้องใช้ให้เป็นถ้าหากใช้แล้วส่งผลอาจจะดีหรือไม่ดีเราต้องนึกถึงสังคมด้วยเทคโนโลยีได้เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนจึงมีการเพิ่มหลักสูตรเทคโนโลยีเข้าไปด้วยเพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดี เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการวิวัฒนาการของเครื่องมือนั้นๆหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับอย่างต่อเนื่อง